Glöm inte Årsmötet nu på söndag!

ÅRSMÖTE

Dags för årsmöte för 2019


Vid föreningsstämma har varje medlemskap en röst.  Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud med giltig fullmakt får endast företräda en medlem.


AGENDA

Öppning av mötetSummering av 2018-2019Status av installation och upptändning av nätetEkonomi & FinansieringÅrsmötet (egen agenda)Övrigt


Förslag till dagordning:

1.    Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av        protokollförare

2.    Godkännande av röstlängden

3.    Val av två justeringspersoner

4.    Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.    Fastställande av dagordningen

6.    Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.    Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av styrelsens ordförande

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

15. Styrelsens propositioner

16. Medlemsmotioner

17. Övriga ärenden

18. Mötets avslutande


Motioner:

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en vecka före stämman.


”Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma respektive tidigast sex veckor och senast två veckor före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.”


Var Bollebygdsskolans Aula Krokdalsvägen 23a, Bollebygd, Sverige

När Söndag, Juni 2, 2019 16:00


Välkomna!

92 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Ett stort tack!

Till våra medlemmar Magnus Kjell och Lars Nydahl som har lyckats dra igenom en fibaranslutning i befintlig kanalisation under Lövhultsvägen, och därav besparat föreningen en tryckning på minst 50 000:

En tryckning klar i Lövhult!

Idag var NCC och tryckte sig under Lövhultsvägen strax innan Lilla Madviksvägen. Så en tryckning klar i Lövhult! ÖÖN har lyckats få NCC till att göra denna tryckning, övriga två kommer utföras av ordi

kontakta oss

Gamla Ödenäsvägen 99

441 95 Alingsås

info@ommernnedsjon.se

När ni klickar på skicka knappen. så godkänner ni även vår policy i enlighet med GDPR. Läs vår Policy här...

© 2018 by Ömmern Östra Nedsjöns Fiber.